1. بهارساز.

    بهارساز يک کولر سلولزي و يک هيتر گازي کانالي است که براي تأمين گرمايش و سرمايش منازل ، مراکز خريد ، سالن هاي بزرگ ، بانک ها ، فرودگاه و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد .

  2. بهارساز.