1. پمپ لجن کش پروانه دو کاناله.
 2. پمپ لجن کش پروانه دو کاناله

  پمپ لجن کش دوکاناله براي انتقال و تخليه لجن هاي غلظت بالا و فاضلاب شهري و تخليه پسماند آب در کارخانجات داراي ذرات جامد استفاده مي شود .

 3. پمپ کفکش و لجن کش - پمپ لجن کش پروانه دو کاناله


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:28
   Page:1 Of 2
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ45-22-7/5 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ45-22-7/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1282
  امتیاز: 42

  قیمت به تـومان:
  3,367,000
  3,090,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ25-22-3 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ25-22-3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1238
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,512,000
  1,390,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ15-20-2/2 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ15-20-2/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1187
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,235,000
  1,136,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ100-30-15 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ100-30-15 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 999
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,496,000
  6,890,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ25-28-4 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ25-28-4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1035
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,926,000
  1,780,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ65-15-5/5 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ65-15-5/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 909
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,517,000
  2,320,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ40-13-3 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ40-13-3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 995
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,522,000
  1,400,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ40-18-4 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ40-18-4 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1038
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,949,000
  1,793,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ30-30-5/5 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ30-30-5/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1037
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,484,000
  2,285,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ25-17-2/2 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ25-17-2/2 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1062
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,258,000
  1,182,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ15-40-5/5 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ15-40-5/5 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1045
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,473,000
  2,275,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ15-26-3 ليو

  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ15-26-3 ليو

  ليو
  تعداد بازدید: 1109
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,477,000
  1,358,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 60-13-4 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 60-13-4 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 363
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,890,000
  1,738,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ 30-30-5/5 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 80WQ 30-30-5/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 280
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,380,000
  2,189,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 45-22-7/5 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 45-22-7/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 340
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  3,300,000
  3,036,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 100-30-15 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 100-30-15 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 274
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,300,000
  6,716,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 60-9-3 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 60-9-3 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 323
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,500,000
  1,380,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 100-15-7/5 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 100-15-7/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 358
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,180,000
  3,845,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 2/2-20-15 50WQ نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 2/2-20-15 50WQ نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 263
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,200,000
  1,104,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ 15-40-5/5 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ 15-40-5/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 267
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,300,000
  2,116,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ 15-26-3 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 50WQ 15-26-3 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 267
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,400,000
  1,288,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ 25-17-2/2 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 65WQ 25-17-2/2 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 261
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,200,000
  1,104,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 65-15-5/5 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 65-15-5/5 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 301
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  2,410,000
  2,217,000
  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 100-25-11 نفيس فلو

  پمپ لجن کش دو کاناله 100WQ 100-25-11 نفيس فلو

  نفيس فلو
  تعداد بازدید: 336
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  6,800,000
  6,256,000
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:28
   Page:1 Of 2