1. کولر آبي.

  کولر آبي با استفاده از گرماي محسوس هوا فرآيند سرمايش تبخيري آب را بوجود مي آورد و اين فرآيند باعث تبخير آب شده و هواي خنک را تأمين مي نمايد . گرماي جذب شده به مقدار آبي که تبخير مي‌شود بستگي دارد . کولرآبي از لحاظ موارد استفاده به دو صورت کولر آبي ثابت و کولر آبي پرتابل توليد و در وب سايت دماپويا موجود مي باشد .

 2. کولر آبي.


  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:41
   Page:1 Of 2
  کولر آبي ثابت 3800 آبسال

  کولر آبي ثابت 3800 آبسال

  آبسال
  تعداد بازدید: 1215
  امتیاز: 2

  قیمت به تـومان:
  630,000
  590,000
  کولر آبي ثابت 7000 آبسال

  کولر آبي ثابت 7000 آبسال

  آبسال
  تعداد بازدید: 1704
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  850,000
  840,000
   کولر آبي ثابت 3500 آبسال

  کولر آبي ثابت 3500 آبسال

  آبسال
  تعداد بازدید: 1138
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  700,000
  608,000
  کولر آبي ثابت 6000 آبسال

  کولر آبي ثابت 6000 آبسال

  آبسال
  تعداد بازدید: 1242
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  1,140,000
  1,105,000
  کولر آبي 3500 برفاب

  کولر آبي 3500 برفاب

  برفاب
  تعداد بازدید: 2059
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  500,000
  460,000
  کولر آبي سلولزي خروجي از بالا پليمري NTAC9 نيرو تهويه البرز

  کولر آبي سلولزي خروجي از بالا پليمري NTAC9 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 372
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي سلولزي 7500 انرژي

  کولر آبي سلولزي 7500 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1186
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,733,100
  1,698,000
  کولر آبي سلولزي خروجي از بالا 3800 انرژي

  کولر آبي سلولزي خروجي از بالا 3800 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1007
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,090,000
  1,068,000
  کولر آبي تک فاز سلولزي 11000 انرژي

  کولر آبي تک فاز سلولزي 11000 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 1023
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,654,300
  4,561,000
  کولر آبي 2800 برفاب

  کولر آبي 2800 برفاب

  برفاب
  تعداد بازدید: 1456
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي 3500 لورچ

  کولر آبي 3500 لورچ

  لورچ
  تعداد بازدید: 455
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي 5000 برفاب

  کولر آبي 5000 برفاب

  برفاب
  تعداد بازدید: 1242
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي سه فاز سلولزي 11000 انرژي

  کولر آبي سه فاز سلولزي 11000 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 977
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  4,229,200
  4,144,000
  کولر آبي 7000 برفاب

  کولر آبي 7000 برفاب

  برفاب
  تعداد بازدید: 717
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي راندمان بالا 5000 لورچ

  کولر آبي راندمان بالا 5000 لورچ

  لورچ
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي راندمان بالا 3500 لورچ

  کولر آبي راندمان بالا 3500 لورچ

  لورچ
  تعداد بازدید: 342
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي سلولزي 5500 انرژي

  کولر آبي سلولزي 5500 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 499
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,297,000
  1,271,000
  کولر آبي 4500 برفاب

  کولر آبي 4500 برفاب

  برفاب
  تعداد بازدید: 1156
  امتیاز: 1

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي خروجي از بالا 5500 لورچ

  کولر آبي خروجي از بالا 5500 لورچ

  لورچ
  تعداد بازدید: 317
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي خروجي از بالا 5000 برفاب

  کولر آبي خروجي از بالا 5000 برفاب

  برفاب
  تعداد بازدید: 558
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي سلولزي 18000 انرژي

  کولر آبي سلولزي 18000 انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 493
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  7,357,500
  7,210,000
  کولر آبي سلولزي پليمري NTAC3 نيرو تهويه البرز

  کولر آبي سلولزي پليمري NTAC3 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 249
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  کولر آبي سلولزي 6000 پالا انرژي

  کولر آبي سلولزي 6000 پالا انرژي

  انرژي
  تعداد بازدید: 403
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  1,580,500
  1,548,000
  کولر آبي سلولزي خروجي از بالا پليمري NTAC3 نيرو تهويه البرز

  کولر آبي سلولزي خروجي از بالا پليمري NTAC3 نيرو تهويه البرز

  نيرو تهويه البرز
  تعداد بازدید: 381
  امتیاز: 0

  قیمت به تـومان:
  0
  0
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:41
   Page:1 Of 2